Nieuws

wbso-rda

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, waarin Agentschap NL is opgegaan, heeft onlangs de Handleiding WBSO-RDA 2014 gepubliceerd.

De WBSO is een fiscale stimuleringsregeling waarmee de Nederlandse overheid een deel van de loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O), ook wel Research & Development genoemd, compenseert. In de praktijk betekent dit dat de ondernemer minder loonheffing afdraagt. Zelfstandigen krijgen een vaste aftrek voor S&O. Daarnaast is er nog een extra tegemoetkoming voor starters.

De RDA is bedoeld om naast loonkosten ook kosten en uitgaven voor S&O-projecten te faciliteren. De RDA is een extra aftrekpost op de fiscale winst

Afdrachtvermindering loonheffingen onderwijs vervalt per 1 januari 2014

Vanaf 1 januari 2014 wordt de afdrachtvermindering onderwijs vervangen door de Subsidieregeling Praktijkleren. Dit betekent dat voortaan achteraf, d.w.z. aan het eind van het school/opleidingsjaar, subsidie moet worden aangevraagd. Geen verrekening meer mogelijk met periodieke afdracht loonheffingen. Aanvraag van de subsidie voor het nu lopend studiejaar uiterlijk 15 september 2014 (digitaal) indienen.

Werkgevers moeten nu dus de gesubsidieerde kosten (langer) voorfinancieren.

De technologische ontwikkelingen maken ongekend veel mogelijk op het gebied van (financiële) informatievoorziening voor ondernemingen en organisaties. De betrouwbaarheid van deze informatie staat of valt echter wel met de kwaliteit van de primaire vastlegging.

Wij hebben de kennis en vaardigheden in huis om op dat gebied toegevoegde waarde voor uw bedrijf of organisatie te creëren. Door uw administratie 'in the cloud' voor u te verzorgen. U scant uw documenten in en mailt die naar ons door, wij werken aan de hand daarvan de boeken bij. Een Shared Service Center voor het MKB. Wij maken daarbij gebruik van de boekhoudsoftware van EXACT Online.

Op basis van aldus frequent bijwerken van de financiële administratie kunnen we bedrijfseconomische en fiscale advisering optimaliseren. Uw financiële man dichtbij, http://debetiscredit.nl/ ,0570 658130.

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek is bedoeld om investeringen van een beperkte omvang te bevorderen. Ook zeer zuinige personenauto’s, waaronder elektrische personenauto’s, komen in aanmerking voor deze aftrek. De belastingplichtige die in een kalenderjaar investeert in bedrijfsmiddelen, kan een bedrag dat volgt uit de tabel van de winst over dat jaar aftrekken.

Als u in 2013 investeert voor een bedrag van € 306.931 of minder, dan komt u hiervoor in aanmerking. (zie onderstaande tabel). Bij samenwerkingsverbanden worden de investeringen samengeteld voor toepassing van aftrek per ondernemer.

 

Met ingang van 2014 is het niet langer nodig om voor het vaststellen van een periodieke gift aan een ANBI een notariële akte op te laten maken. Bij een periodieke gift (periodieke uitkering met een looptijd van tenminste 5 jaar) gelden voor de aftrekbaarheid geen drempel- en maximumbedragen: in zijn geheel aftrekbaar. Meer weten neem dan contact met ons op.

Als u kosten maakt voor een ANBI, bijvoorbeeld in uw hoedanigheid als bestuurslid, maar ook als vrijwilliger anderszins, en u kunt die kosten declareren maar hebt dit niet gedaan, dan kunt u die kosten onder voorwaarden aftrekken als gift aan de ANBI. Dit geldt ook als de ANBI niet in staat is de kosten te vergoeden, maar dat volgens maatschappelijke opvattingen wel behoort te doen. Betreft onder voorwaarden ook (niet uitbetaalde) vergoeding voor bestede uren a € 4,50 per uur tot een maximum van € 1.500 per jaar. Meer weten neem dan contact met ons op.

De DGA is niet geheel vrij bij het vaststellen van zijn eigen salaris. Hier is belastingtechnisch de zgn. gebruikelijk loonregeling van toepassing. In 2013 tenminste € 43.000 per jaar. Als het gebruikelijk loon wordt bepaald op basis van het loon bij vergelijkbare functies, kan hierop de doelmatigheidsmarge van 30% worden toegepast indien en voor zover het loon hierdoor niet lager uitkomt dan € 43.000. Let wel, het salaris van de DGA kan ook bij toepassing van deze systematiek in beginsel niet lager uitkomen dan het loon van de meest verdienende werknemer in de groep. Maar ook: de bijtelling voor privégebruik van de auto van de zaak telt mee bij de vaststelling van het gebruikelijk loon! Meer weten neem dan contact met ons op.

Uw onderneming kan volgend jaar een premiekorting toepassen als u dan jonge uitkeringsgerechtigden in dienst neemt. Het voordeel kan oplopen tot € 7.000 in twee jaar.

Komt uw onderneming in aanmerking voor een premiekorting, dan krijgt u een (tijdelijke) korting op het totaal van de premies werknemersverzekeringen die u voor uw werknemers moet betalen.

De premiekorting gaat gelden voor werknemers van 18 tot en met 26 jaar die een Werkloosheidswet- of bijstandsuitkering ontvangen. Het is een tijdelijke regeling die zich richt op nieuwe banen en geldt voor de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015. Neemt uw onderneming in die periode een jonge uitkeringsgerechtigde in dienst, dan mag u zolang de dienstbetrekking duurt, maar maximaal twee jaar, premiekorting toepassen. In 2014 is sprake van een ingroeipad. Werkgevers die in 2015 een jongere uit de doelgroep aannemen hebben in 2015, in 2016 en een klein gedeelte in 2017 recht op een korting. Werkgevers die per 1 januari 2014 een uitkeringsgerechtigde aannemen kunnen de korting vanaf 1 juli 2014 maximaal twee jaar toepassen.

Wel moet het gaan om een baan van minstens 32 uur per week. Daarnaast moet de werknemer een arbeidsovereenkomst voor minimaal zes maanden krijgen. Van 1 juli 2014 tot 1 januari 2015 heeft uw onderneming recht op € 1.750 premiekorting. Uw onderneming heeft daarna recht op € 3.500 premiekorting per jaar. Omdat u de premiekorting maximaal twee jaar mag toepassen, kan dit oplopen tot een totaal van € 7.000 premiekorting in twee jaar.

Overigens: bij het in dienst nemen van een uitkeringsgerechtigde van 50 jaar of ouder bestaat een vergelijkbare premiekortingsregeling ! Voor verdere uitwerking en advies: uw boekhouder uit Deventer : mail ons of bel 0570 658130.